Thomas Britton plaque

Picture of Islington Plaque to Thomas Britton

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Britton#/media/File:Here_stood_the_house_of_Thomas_Britton_1644-1714_The_Musical_Coalman.jpg